<$BlogRSDUrl$>

schaaflicht links art media peace ressources all weird and serious natural chaos creating trials and errors hot and spicy

Click for Antwerp, Belgium Forecast

zondag, juni 18, 2006

Murmurations 


a murmuration of starlings dodging the attack of a hawk.

Murmurations are one of the most hypnotic occurrences in nature.

with video: Spy's Spice: Murmurations

Starlings above The Albert Bridge Belfast with Harland & Woolf cranes in the background

by Moochin Photoman
Labels: , , ,

links to this post (0) comments

zaterdag, juni 17, 2006

de Acht vzw De Acht vzw, is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als lokaal integratiecentrum voor Antwerpen-stad. Met de vluchtelingencel (Haven) en de woonwagencel ontwikkelt "de Acht" initiatieven die de emancipatie en de volwaardige participatie van etnisch-culturele minderheden in de stad helpen bevorderen. We doen dit in nauwe samenwerking met de hier wonende allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbewoners en hun organisaties. We werken mee aan de realisatie van een onthaalbeleid voor nieuwkomers en de uitbouw van een opvang- en begeleidingsnetwerk voor mensen zonder papieren.

"de Acht" vzw, de vluchtelingen- en de woonwagencel richten zich tot instellingen en diensten die de toegankelijkheid en de kwaliteit van hun werking voor etnisch-culturele minderheidsgroepen willen verhogen. Dat kunnen beleidsinstanties en stadsdiensten zijn, maar ook scholen, welzijnsorganisaties, opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven, huisvestingsmaatschappijen...

Website van de Acht vzw


links to this post (0) comments

zaterdag, juni 10, 2006

the fifties: are you ready for marriage? 

links to this post (0) comments

Sonic Architecture Sonic Architecture
Technorati tags: , , ,
links to this post (0) comments

donderdag, juni 08, 2006

Athanasius Kircher Correspondence Project THE CORRESPONDENCE OF ATHANASIUS KIRCHER

THE WORLD OF A SEVENTEENTH CENTURY JESUIT

port1.gif (21781 byte)

AN INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTAthanasius Kircher Correspondence Projectlinks to this post (0) comments

zaterdag, juni 03, 2006

DADA YOW = OMPHALOS DADA 

DADA Yow! Is the reforming of the Dadaist community and the integration of the Absurdists community, to make a stronger creative society. Are you ready to defy man made reality?


DADA YOW = OMPHALOS DADA

knotcasts

links to this post (0) comments

donderdag, juni 01, 2006

brussels-farmer 


Manifesto

Voor Nederlandstalige versie zie onderaan.


Brussels-farmer Manifesto
Plantation sauvage de tournesols à Bruxelles
(Guerilla tournesol)


1. Le tournesol est une plante bénéfique. Elle ne consomme pas beaucoup de ressources (peu d'eau et n'épuise pas le sol). Les produits dérivés sont consommables par l'homme et reconnus pour leurs bienfaits diététiques. L'huile qu'on en extrait peut servir également directement en tant que biocarburant. La fleur, de couleur jaune, constamment tournée vers le soleil, dégage un sentiment positif.

2. Les villes sont envahies pas les voitures produisant des gaz polluants et nocifs pour la santé. L'utilisation d'huile de tournesols dans les moteurs réduit l'émission de ces gaz nocifs.

3. Les villes sont grises et les petits coins de terre apparents servent principalement de crottoir pour chiens. Le tournesol apporte sa couleur chaude et naturelle à cet environement et redonne vie à ces cimetières pour excréments canins.

4. Les habitants des villes souffrent régulièrement de stress et d'isolement. L'acte de planter est un geste simple, exécuté lentement, qui invite à la détente. Cette action suscite également l'intérêt des passants et engage à la conversation.

5. La plantation de tournesol ne nécessite aucune connaissance ou matériel particulier. Un enfant de 7 ou 77 ans y arrive sans peine.

6. Le prix des graines est modique (une centaine de graines pour 1€). Une seule fleur, arrivée à maturité, produit une centaine de graines.

7. Cultivé par les amérindiens, le tournesol se retrouve aujourd'hui sur tous les continents. Sa plantation sauvage en milieu urbain peut donc se pratiquer dans toutes les villes/capitales du monde au climat tempéré.

Brussels-farmer (guerilla tournesol) n'est pas une organisation, ni une association. C'est un acte citoyen, réalisé individuellement ou en groupe, ayant pour but le fleurissement des espaces publiques, la promotion des énergies vertes sous une forme originale et l'amélioration de sa propre qualité de vie. Tout citoyen est invité à améliorer, récupérer, transformer et/ou adapter cette démarche selon ses propres convictions.

Brussels-farmer Manifesto
"Wild planting van zonnebloemen te Brussel"
(Zonnebloem guerilla)


1. De zonnebloem is een milieuvriendelijke plant. Ze gebruikt weinig grondstoffen en bijna geen water. De afgeleide produkten dienen voor de mens en zijn erkend als dietetisch. De olie die men ervan aftrekt kan ook rechtstreeks als biologisch brandstof worden gebruikt. De bloem heeft een gele kleur en keert zich constant naar de zon toe en geeft een positief gevoel.

2. De steden worden overspoeld met wagens die met hun uitlaatgassen de lucht vervuilen en die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gebruik van zonnebloem olie verlaagt het uitlaten van schadelijke gas.

3. Onze steden zien er grijs uit en de kleine hoekjes dienen meestal als afval-voetpaden voor honden. De zonnebloem brengt zijn natuurlijke en warme kleur aan het milieu en brengt leven in de kerkhoven van hondenafval.

4. Vele stadsbewoners lijden aan stress en eenzaamheid. De aktie tot planten is een simpele gebaar die men langzaam uitvoert en die tot ontspanning brengt. Deze aktie interpelleert ook de voorbijganger en nodigt hem uit tot gesprek en gedachten wisseling.

5. Het planten van zonnebloemen vergt geen kennis of speciale uitrusting. Kinderen van 7 tot en met 77 jaar kunnen dit gemakkelijk.

6. De kostprijs voor de zaden is zo goed als nieks (een honderdtal zaden voor amper 1€). En een zonnebloem zal u een honderdtal zaden opbrengen.

7. Gekweekd door de indiase amerikanen vind men de zonnebloem tegenwoordig over alle werelddelen. De wilde planting in het milieu van de meeste steden kan dus gebeuren overal in de wereld.


Brussels Farmer
(zonnebloem guerilla) is niet een organisatie noch een vereniging. Het is een burgerlijke akte, in groep of individueel, met als doel de openbare ruimtes in de bloemen te zetten, de promotie van de groene energiën onder een originele vorm en het verbeteren van het kwaliteitsleven. Iedere burger wordt daarop uitgenodigd om deze geste volgens zijn eigen overtuigingen toe te passen, te verbeteren en of te recupereren.
posted by Girasol @ 2:32 PM
links to this post (0) comments: : : s t a r t: : : l a t e s t p o s t s : : : t o p o f p a g e : : :
: : : h o m e : : : c u r r e n t : : : e n d : : :
: : : Archives and more links : : :_"|"__schaaflicht blog__"|"_ :::nostress::: ...(please?) ::straatsalaat=POOL=streetsalad:: : : : nostress ~ sidelinks : : : ::straatsalaat=BLOG=streetsalad::


Click for Marrakech, Morocco Forecast
. . . .db.designs . . . .waypath .

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise