<$BlogRSDUrl$>

schaaflicht links art media peace ressources all weird and serious natural chaos creating trials and errors hot and spicy

Click for Antwerp, Belgium Forecast

vrijdag, februari 10, 2006

Schenking van het lichaam voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 


Praktische richtlijnen bij lichaamsafstand na overlijden

 1. Bij overlijden verwittigt men het Laboratorium voor Anatomie van de Mens op het nummer: 03-218 03 90. Geef de naam en de voornaam van de overledene, de datum van overlijden en de plaats waar het lichaam ligt.
  Tijdens het weekend of tijdens de vakanties bent u verbonden met een antwoordapparaat dat u verdere richtlijnen zal verstrekken.
  Bij overlijden in een ziekenhuis of in een instelling met koelkamer kan het lichaam gedurende het weekend bewaard blijven in deze koelkamer. U kan dan wachten tot de eerstvolgende werkdag om het Laboratorium op de hoogte te stellen van het overlijden.
 2. a. Bij overlijden thuis doet men aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.
  b. Bij overlijden in een ziekenhuis of in een instelling volgt men dezelfde procedure, tenzij het ziekenhuis of de instelling zelf voor de aangifte zorgt.
 3. a. Als de overledene begraven wordt, vraagt men toelating tot begraven bij de burgerlijke stand. Hiervoor hebt u de overlijdensakte en een kopie van het testament nodig.
  b. Als de overledene gecremeerd wordt, moet het overlijden vastgesteld worden door twee dokters: de dokter die het overlijden vaststelt en een wetsdokter. Nadien vraagt men toelating tot crematie bij de burgerlijke stand. Hiervoor hebt u de overlijdensakte en een kopie van het testament nodig.
 4. Bij het afhalen van het lichaam door de begrafenisondernemer moet de toelating tot begraven of crematie bij het lichaam aanwezig zijn.
 5. De begrafenisondernemer brengt het lichaam gekist over naar het Laboratorium en staat later ook in voor de begrafenis of de crematie. De kosten (koelkamer, kist, transport, begrafenis of crematie, diensten, ...) zijn ten laste van de erfgenamen.
http://webhost.ua.ac.be/nl/algemeen/alginfo/lichaamsafstand.htm
===================================

Afstand van lichaam en organen

In België geldt de regel dat organen en weefsels kunnen wegge-

nomen worden bij ieder overleden persoon die in België woont,

behalve in geval van voorafgaandelijk uitdrukkelijk verzet door

deze persoon. Hiervoor moet hij/zij zich vooraf tot het gemeen-

tebestuur van zijn woonplaats wenden.

Iedereen die in staat is zijn wil te uiten, kan vooraf uitdrukkelijk

instemmen met of protesteren tegen het wegnemen van orga-

nen en weefsels door middel van een verklaring van kandidaat-

donor. Familieleden kunnen dit nadien niet meer verhinderen.

Deze laatste wilsbeschikking wordt opgenomen in het

Rijksregister. Meer informatie hierover vindt u op

www.beldonor.be.

U kunt uw lichaam na overlijden ter beschikking stellen voor

wetenschappelijk onderzoek, door middel van een eigenhandig

geschreven, gedateerd en ondertekend testament. In de prak-

tijk gebeurt dit met een document van de wetenschappelijke

universitaire instelling naar keuze. De modaliteiten verschillen

van instelling tot instelling. Voor lichaamsafstand wordt er geen

vergoeding betaald.

Vraag meer informatie aan de desbetreffende universitaire

instelling.

lijst:

Universitaire instellingen (lichaamsafstand)

> Vrije Universiteit Brussel (vub), dienst anatomie

Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel

t. 02 477 43 17, f. 02 477 44 21

> Universiteit Gent (ug), anatomie en embryologie

Godshuizenlaan 4, 9000 Gent

t. 09 264 92 25, f. 09 225 94 52

> Universiteit Antwerpen (ua), anatomie van de mens en

embryologie

Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen

t. 03 265 33 90, f. 03 265 33 98

[PDF] wegwijs overlijden 09-2005
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
de provincie Antwerpen (Antwerpen). Juul Moretuslei 2, 2610 Wilrijk. t. 03 828 95 60, f. 03 829 14 87. 56. wegwijs bij een overlijden ...
www.socmut.be/NR/rdonlyres/5BC948C6-2573-4DB9-AE3A-958C8DC7093B/0/wegwijsoverlijden.pdf - Similar pages
=========================================
en volgens vivat:
Het lichaam wordt begraven nadat alle voorziene studies konden uitgevoerd worden. Een periode van uitstel van enkele weken, maanden of zelfs jaren kan dus liggen tussen het schenken van het lichaam en de teraardebestelling. Behoudens uitdrukkelijke vraag van de familie brengt het ziekenhuis de nabestaanden niet op de hoogte van dag en uur van de teraardebestelling, maar deelt enkel mee waar het stoffelijk overschot rust. Sommige ziekenhuizen zijn bereid om de kosten van de begrafenis gedeeltelijk of volledig voor hun rekening te nemen.
http://www.vivat.be/00-00.asp?modType=1&
amp;ref=02-01&lang=nl&pagetype=article&articleID=451
========================================
Katholieke Universiteit Leuven:

Lichaamsschenking aan de geneeskunde of lichaamsafstand

In deze situatie stelt men zijn lichaam ter beschikking van de geneeskunde of van het wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt bij leven een contract opgesteld tussen de persoon in kwestie en de Faculteit Geneeskunde. Na het overlijden zal het lichaam worden overgedragen aan de Faculteit Geneeskunde voor onderwijs van de studenten Geneeskunde.

Belangrijk om te weten is dat men in dit geval geen orgaandonatie kan doen. Indien er een contract is afgesloten met de Faculteit Geneeskunde wordt dit beschouwd als een testamentaire beschikking en kan de transplantcoördinator geen procedure opstarten voor orgaandonatie.

Voor verdere informatie over lichaamsschenking verwijzen wij u graag naar de Katholieke Universiteit Leuven, Secretariaat Anatomie op het nummer 016 33 66 81.

http://www.uzleuven.be/UZroot/content/home/wieiswie/diensten/
transplantatiechirurgie/orgaandonatie/index.cfm

======================================

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Comments: Een reactie posten: : : s t a r t: : : l a t e s t p o s t s : : : t o p o f p a g e : : :
: : : h o m e : : : c u r r e n t : : : e n d : : :
: : : Archives and more links : : :_"|"__schaaflicht blog__"|"_ :::nostress::: ...(please?) ::straatsalaat=POOL=streetsalad:: : : : nostress ~ sidelinks : : : ::straatsalaat=BLOG=streetsalad::


Click for Marrakech, Morocco Forecast
. . . .db.designs . . . .waypath .

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise